restart image1
Услугата включва пакетите: ReStart One | ReStart Pro | ReStart Expert

Проектът ReStart е нашето експертно решение за предизвикателствата пред Вашия бизнес.

Услугите включени в проекта се персонализират спрямо спецификата на всеки хотел – според локация, капацитет, категория и сезонност.

Чрез ReStart Xtra Вие можете да изберете отделна услуга или да добавите допълнителни към избрания от Вас основен пакет.

Restart Xtra предлага решение на конкретни проблеми, като на Ваше разположение са: Xtra Guests, XtraOpticosts, Xtra Digital, Xtra Team, Xtra Training

ReStart ONE

Комуникирате с един наш експерт, който поема цялостната дейност по услугата.
.
Минимален срок:
3 месеца
15% отстъпка + 1 бонус посещение от таен клиент
и изготвяне на доклад при минимален срок 6 месеца.

Повече информация за пакета

 • Първоначална среща /на живо или онлайн/ за дефиниране на проблемите и запознаване със спецификата на бизнеса.
 • Последващо проучване и фирмен анализ на микроравнище.
 • Проучване на конкурентната среда.
 • Кратък анализ на макрорамката.
 • Предложения за пакет от действия и мерки в оперативен план.
 • Предложения за пакет от действия и мерки в търговски план.
 • Дефиниране на краткосрочни и средносрочни цели пред фирмата, които могат да бъдат постигнати, чрез прилагане на препоръчаните мерки. Мониторинг и контрол.
 • Две телефонни или видео консултации с наш сътрудник седмично, до 1 час на ден.
 • Изготвяне на периодичен и финален доклад за извършените дейности и постигнатите резултати след приключване на поетия ангажимент.

ReStart PRO

Комуникирате с един наш експерт, който поема цялостната дейност по услугата.
.
Минимален срок:
5 месеца
15% отстъпка + 1 бонус посещение от таен клиент
и изготвяне на доклад при минимален срок 10 месеца.

Повече информация за пакета

 • Първоначална среща /на живо или онлайн/ за дефиниране на проблемите и запознаване със спецификата на бизнеса.
 • Последващо проучване и фирмен анализ на микроравнище.
 • Проучване на конкурентната среда.
 • Анализ на макрорамката и глобалните процеси, влияещи на конкретния бизнес.
 • Предложение за пакет от действия и мерки в оперативен план.
 • Предложение за пакет от действия и мерки в търговски план.
 • Дефиниране на краткосрочни и средносрочни цели пред фирмата, които могат да бъдат постигнати, чрез прилагане на препоръчаните мерки.
 • Предложения и провеждане на кампании в Интернет.
 • Предложения за кампании, чрез други рекламни канали.
 • Едно посещение на хотела от таен клиент за срока на пакета и изготвяне на съответния доклад.
 • Месечна среща с мениджмънта/собственика на хотела, целяща прецизиране на предприетите мерки и измерване на резултатите.
 • Tелефонни или видео консултации с наш сътрудник през всички работни дни, до 1 час на ден.
 • Изготвяне на ежемесечен доклад за извършената работа и постигнатите резултати.
 • Изготвяне на обобщен доклад след приключване на ангажиментите.

ReStart Expert

Комуникирате с един наш експерт, който поема цялостната дейност по услугата.
.
Минимален срок:
6 месеца
15% отстъпка + 1 бонус посещение от таен клиент
и изготвяне на доклад при минимален срок 12 месеца.

Повече информация за пакета

 • Първоначална среща /на живо или онлайн/ за дефиниране на проблемите и запознаване със спецификата на бизнеса.
 • Последващо посещение от наш експерт с цел проучване и фирмен анализ на микроравнище.
 • Проучване на конкурентната среда.
 • Анализ на макрорамката и глобалните процеси, влияещи на конкретния бизнес.
 • Детайлен периодичен SWOT анализ на хотела.
 • Предложение за пакет от действия и мерки в оперативен план.
 • Изготвяне на пакет от стандарти за работа и качество.
 • Обучение на ръководния персонал за прилагане на стандартите и методите за контрол.
 • Предложение за пакет от действия и мерки в търговски план.
 • Изготвяне на план за действие и маркетингова стратегия.
 • Участие в целеполагане, ценообразуване, бюджетиране на разходите и изготвяне на месечни, сезонни и годишни прогнози, съвместно с хотелиера.
 • Пълен или частичен контрол върху маркетинговите инструменти и канали на хотела.
 • Пълно управление на каналите за дигитален маркетинг – планиране и провеждане на рекламни кампании, оптимизация, криейтив, дизайн, периодични доклади и анализи.*
 • Предложения и организиране на посещения на туристически борси или участие като изложители, конференции, други /могат да възникнат допълнителни разходи/.
 • Едно посещение на хотела от таен клиент за срока на пакета и изготвяне на съответния доклад.
 • Периодично анкетиране на гостите и анализ на резултатие. Предложения за мерки за справяне с проблемите и максимизиране на резултатите /могат да възникнат допълнителни разходи/.
 • Минимум 2 срещи с мениджмънта/собственика на хотела месечно, целящи прецизиране на предприетите мерки и измерване на резултатите.
 • Tелефонни или видео консултации с наш сътрудник през всички работни дни, до 2 часа на ден.
 • Изготвяне на ежемесечен доклад за извършената работа и постигнатите резултати.
 • Изготвяне на обобщен доклад след приключване на ангажиментите.
 • * Xtra Digital

ReStart Xtra

Заявете отделна услуга или я добавите към Вашия основен пакет.

 • Дефиниране на целеви пазарни сегменти и профилиране на потенциалните /желаните/ клиенти;
 • Разработване на ключови канали за продажба и реклама;
 • Анализ на цялостното преживяване на клиента – от резервацията до чек-аута;
 • Дефиниране на съдържанието на продукта, подходящ за търсения целеви сегмент и обвързване с ценовата политика.

Цена на допълнителния пакет:
По запитване

Анализ и оптимизация на оперативните разходи, разходите за реклама и персонал и тяхното преразпределяне според поставените цели за качество на общия продукт.

Цена на допълнителния пакет:
По запитване

Пълно управление на каналите за дигитален маркетинг – планиране и провеждане на рекламни кампании, оптимизация, криейтив, дизайн, периодични доклади и анализи.

Цена на допълнителния пакет:
По запитване

 • Анализ на компетенциите и мотивацията на персонала;
 • Оптимизация на работните процеси – комуникация и процедури;
 • Предложения за повишаване ефективността и качеството, както и за мотивиране на служителите;
 • Критерии за подбор на кадри и консултиране, изготвяне на система за обучение и контрол.

Цена на допълнителния пакет:
По запитване

Изготвяне на корпоративни стандарти за работа, според спецификата и целите на фирмата или провеждане на теоретично и практическо обучение по специализирана тема в областта на продажбите, мотивация на персонал или друга.

Еднократна такса:
По запитване