За хотелиера

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоцициация

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация е учредена през 1993 г. като сдружение с идеална цел. Основна задача на асоциацията е подпомагане развитието на хотелиерството и ресторантьорството, подкрепа на предприемачеството и частната инициатива, както и на туристическия бизнес в България.

БХРА изготвя становища за промени в нормативната база, засягащи българския туризъм. Членове на асоциацията участват годишно в десетки срещи и дискусии, семинари и кръгли маси по проблемите на туризма.

БХРА осигурява участието на своите членове в най-големите национални и международни туристически борси и изложения. Организира семинари и обучения по хотелиерство и рестораньорство, различни курсове за повишаване на квалификацията на членовете си. БХРА консултира и реализира рекламни и пъблик рилейшънс кампании за изграждане имиджа на организацията, на своите членове и на българския туризъм.

Untitled-1